เพื่อนของฉัน


วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญประจำจังหวัด

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง
เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน
เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อ.ที่ปรึกษาและอ.นิเทศก์

อาจารย์เกริกชัย ธรรมลักขณา

1. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

2. ปรัชญาวิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรเฟื่องฟู เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ มีอำนาจหน้าที่
1. อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
2.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

3.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
5.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
10.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
11. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
12.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
13.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
14.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
15. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
16.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
17. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
18.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
19. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
20.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4. จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ประกอบไปด้วย
1. นายวุฒิชัย สอนประสาน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ต.ประสาทสิทธิ์
2.น.ส.จิรฐา พรมรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
3.นายคำผุน เรียงนอก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3
4.น.ส.ชลาวัลย์ ชินอักษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
5.น.ส.ณัฐยา บุญชูวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
6.นายวิรุฬห์ ตันสมบูรณ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง
7.น.ส.เพ็ญพรรณ งามขำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
8.นางนิภา ตันสมบูรณ์ ตำแหน่ง แม่บ้าน
9.น.ส.ละอองดาว สงวนพงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

10.น.ส.ภาณุมาศ แก้วเจือ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
11.น.ส.วิภาวรรณ สุขศีลสัมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
12.นางยุพา จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
13.น.ส.สมฤทัย เวศเกษม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
14.นายธนัท เต็กอวยพร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
15.นายวิรัตน์ มิตรพิทักษ์ ตำแหน่ง ช่างโยธา 2
16.นายภูวดล มารยาท ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา


บันทึกการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 3 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร และงานโดยทั่วไป
วันที่ 4 พ.ย. 51
จัดบอร์ดเลือกตั้ง ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มงบประมาณประจำปี
วันที่ 5 พ.ย. 51
จัดบอร์ดเลือกตั้ง(ต่อ) พิมพ์ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ปัญหา : ใช้โปรแกรมในการพิมพ์ผิดพลาด วิธีแก้ไข : ถามพี่เพื่อรับคำแนะนำ ถ่ายเอกสาร
วันที่ 6 พ.ย. 51
คัดแยกกระดาษ
วันที่ 7 พ.ย. 51
พิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสาร
วันที่ 10 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร พับเอกสารการเลือกตั้ง เข้าเล่มเอกสารการเลือกตั้ง
วันที่ 11 พ.ย. 51
พิมพ์รายชื่อผู้เลือกตั้ง ถ่ายเอกสาร ส่งเอกสารที่ไปรษณีย์
วันที่ 12 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสารบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
วันที่ 13 พ.ย. 51
พิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสาร คัดแยกกระดาษ
วันที่ 14 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร พิมพ์หนังสือราชการ
วันที่ 17 พ.ย. 51
ลงรับหนังสือ ส่งเอกสารที่ไปรษณีย์ ถ่ายเอกสาร พิมพ์รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ส่งแฟกซ์
วันที่ 18 พ.ย. 51
พิมพ์รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ(ต่อ) ถ่ายเอกสาร ลงรับหนังสือ พิมพ์หนังสือผู้เข้าร่วมอบรมการเลือกตั้ง
วันที่ 19 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร พิมพ์เขตเลือกตั้ง เขียนหน้าปกใบลงคะแนนเลือกตั้ง ลงรับหนังสือ
วันที่ 20 พ.ย. 51
ช่วยในการจัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ลงรับหนังสือ พิมพ์หน้าปกเรื่องภาษีบำรุงท้องที่
วันที่ 21 พ.ย. 51
เขียนรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 23 พ.ย. 51
ช่วยทำงานในการเลือกตั้งนายก ทต.และสมาชิก ทต. (วันอาทิตย์)
วันที่ 24 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสารผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ลงรับหนังสือ
วันที่ 25 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสารผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง(ต่อ) ลงรับหนังสือ ส่งหนังสือราชการ
วันที่ 26 พ.ย. 51
พิมพ์หนังสือส่ง ถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร รับหนังสือราชการ
วันที่ 28 พ.ย. 51
พิมพ์รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ทต.ประสาทสิทธิ์