เพื่อนของฉัน


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

บันทึกการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 3 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร และงานโดยทั่วไป
วันที่ 4 พ.ย. 51
จัดบอร์ดเลือกตั้ง ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มงบประมาณประจำปี
วันที่ 5 พ.ย. 51
จัดบอร์ดเลือกตั้ง(ต่อ) พิมพ์ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ปัญหา : ใช้โปรแกรมในการพิมพ์ผิดพลาด วิธีแก้ไข : ถามพี่เพื่อรับคำแนะนำ ถ่ายเอกสาร
วันที่ 6 พ.ย. 51
คัดแยกกระดาษ
วันที่ 7 พ.ย. 51
พิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสาร
วันที่ 10 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร พับเอกสารการเลือกตั้ง เข้าเล่มเอกสารการเลือกตั้ง
วันที่ 11 พ.ย. 51
พิมพ์รายชื่อผู้เลือกตั้ง ถ่ายเอกสาร ส่งเอกสารที่ไปรษณีย์
วันที่ 12 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสารบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
วันที่ 13 พ.ย. 51
พิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสาร คัดแยกกระดาษ
วันที่ 14 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร พิมพ์หนังสือราชการ
วันที่ 17 พ.ย. 51
ลงรับหนังสือ ส่งเอกสารที่ไปรษณีย์ ถ่ายเอกสาร พิมพ์รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ส่งแฟกซ์
วันที่ 18 พ.ย. 51
พิมพ์รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ(ต่อ) ถ่ายเอกสาร ลงรับหนังสือ พิมพ์หนังสือผู้เข้าร่วมอบรมการเลือกตั้ง
วันที่ 19 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร พิมพ์เขตเลือกตั้ง เขียนหน้าปกใบลงคะแนนเลือกตั้ง ลงรับหนังสือ
วันที่ 20 พ.ย. 51
ช่วยในการจัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ลงรับหนังสือ พิมพ์หน้าปกเรื่องภาษีบำรุงท้องที่
วันที่ 21 พ.ย. 51
เขียนรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 23 พ.ย. 51
ช่วยทำงานในการเลือกตั้งนายก ทต.และสมาชิก ทต. (วันอาทิตย์)
วันที่ 24 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสารผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ลงรับหนังสือ
วันที่ 25 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสารผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง(ต่อ) ลงรับหนังสือ ส่งหนังสือราชการ
วันที่ 26 พ.ย. 51
พิมพ์หนังสือส่ง ถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 พ.ย. 51
ถ่ายเอกสาร รับหนังสือราชการ
วันที่ 28 พ.ย. 51
พิมพ์รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพฯ

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ทต.ประสาทสิทธิ์